top of page

تفسیر کردن

رضایت تضمین شده

مترجم سوگند خورده ما برای ارتباط موفق شما با شرکای تجاری عربی در اختیار شماست. او در مذاکرات، کنفرانس‌ها، جلسات، ارائه‌ها، بازدید از نمایشگاه‌های تجاری و جلسات دادگاه و موارد دیگر، تفسیر و میانجیگری می‌کند.

درست
bottom of page