top of page

بیانیه ماموریت جهان عرب IC GmbH

رسالت و ارزش های ما

Arab World IC GmbH مخفف درک بین فرهنگی به طور کلی و بین آلمان و منطقه عربی شرقی به طور خاص است و از سال 2010 این را با مجموعه ای از سمینارهای بین فرهنگی، مربیگری، ترجمه و دوره های زبان اجرا می کند.
علاوه بر این، جهان عرب IC GmbH متعهد به ادغام مردم از هر ریشه در آلمان است و هم زبان و مهارت های بین فرهنگی مهاجران و هم مشارکت فعال آنها را در جامعه در زمینه های مختلف ترویج می کند.
دنیای عرب IC GmbH هرگونه تبعیض و طرد را رد می کند و از افراد صرف نظر از منشاء، جنسیت، سن، رنگ پوست، مذهب، گرایش جنسی یا موقعیت اجتماعی حمایت می کند.
هدف از جهان عرب IC GmbH این است که مهاجران از طریق پذیرش و یک فضای آموزشی مثبت و قدردانی و همچنین شبکه سازی با سایر مؤسسات محلی، خانه ای در اینجا بیابند.

تحقیق و نگارش
bottom of page