top of page

تاییدیه ها & عضویت از
دنیای عرب IC GmbH

Untitled.gif

تاییدیه BAMF

دنیای عرب IC GmbH از BAMF است
به عنوان ارائه دهنده دوره های زبان برای دوره های ادغام

و همچنین برای دوره های زبان حرفه ای.

BAMF.png

مرکز آموزشی معتبر

Arab World IC GmbH توسط انجمن آموزش بیشتر هامبورگ به عنوان یک مؤسسه آموزش بیشتر تأیید شده تأیید شده است.

بدون عنوان.jpg

تایید به عنوان مرکز تست telc

Arab World IC GmbH توسط telc به عنوان یک مرکز آزمایش تایید شده است

SIETAR-EUROPE.png

عضویت در SIETAR اروپا

ما عضو SIETAR اروپا (انجمن آموزش، آموزش و تحقیقات بین فرهنگی) هستیم.

ADÜ North.jpg

عضویت ADÜ Nord

ما همچنین عضو ADÜ Nord (مترجمان و مترجمان مرتبط در شمال آلمان e.V.) هستیم.

g.a.s.t.png

عضویت در g.a.s.t

Arab World IC GmbH به عنوان یک مرکز آزمون توسط انجمن g.a.s.t برای آماده سازی مطالعات دانشگاهی و توسعه آزمون تایید شده است.

bottom of page